Arbeidsongeschiktheid werkgevers

Arbeidsongeschiktheid voor werkgevers

Het financiële risico bij ziekte ligt in Nederland niet alleen bij de werknemer. De werkgever stelt samen met de werknemer alles in het werk om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Bij het terugdringen van het ziekteverzuim spelen twee wetten een belangrijke rol:

 1. De arboregels;
 2. De Wet verbetering poortwachter.

 

Als een werknemer ziek wordt:
De eerste 104 weken (ongeveer twee jaar dus) dat de werknemer ziek is, blijft de werknemer in dienst en betaalt de werkgever het salaris door. In het Burgerlijk Wetboek staat dat de werkgever minimaal 70% van het salaris doorbetaalt.

In onze cao zijn er afspraken gemaakt over wat werkgevers doorbetalen. Dit staat in onze cao beschreven in de artikelen 4.25, 4.26 en 4.27. Er zijn twee opties:

 1. De werkgever betaalt het volledige salaris door in het eerste half jaar. Daarna gaat er elk half jaar 5% vanaf. Na twee jaar is het gedaald naar 85% van het oude salaris. Dit is de zogeheten ‘afbouwregeling’. Hieronder staat een rekenvoorbeeld:

 1. De werkgever maakt gebruik van de zogeheten ‘wachtdagenregeling’. Dat betekent dat de werknemer in de eerste 104 weken dat hij of zij ziek is, het volledige salaris ontvangt. Daarvoor in de plaats krijgt de werknemer geen salaris uitbetaald over de eerste ziektedag. Dit geldt voor de eerste, tweede en derde keer dat de werknemer zich ziek meldt binnen één kalenderjaar. Als hij of zij zich vaker ziek meldt, betaalt de werkgever ook geen salaris over de tweede dag. Dit geldt voor de vierde en vijfde ziekmelding binnen één kalenderjaar.

 

Niet in vaste dienst?
Is uw werknemer flexwerker, uitzend- of oproepkracht? Of gaat de onderneming failliet? Dan kan de werknemer een uitkering krijgen vanuit de Ziektewet. Dat regelt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

 

Als een werknemer niet beter wordt:
De werknemer meldt zich bij UWV. Het instituut bepaalt voor welk percentage de werknemer arbeidsongeschikt is. Hij of zij krijgt dan recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als:

 • De werknemer was in loondienst (of kreeg een WW-uitkering);
 • Hij of zij de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • De ziekteperiode is 104 weken ziek;
 • Hij of zij is tenminste voor 35% arbeidsongeschikt.

Als de werknemer aan al deze voorwaarden voldoet, mag de werkgever de werknemer op grond van arbeidsongeschiktheid ontslaan. Tenminste, als er geen herstel mogelijk is binnen 26 weken én er binnen de organisatie geen passende werkzaamheden zijn.

 

WIA-uitkering
Een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid is een WIA-uitkering. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze wet is er sinds 2006. Mensen die voor 2006 arbeidsongeschikt zijn geworden, vallen nog onder de oude wet, de WAO. Welke uitkering iemand krijgt, hangt af van zijn arbeidsongeschiktheidspercentage:

 • Wie volledig arbeidsongeschikt wordt (= 80% of meer arbeidsongeschikt) én niet herstelt, krijgt een IVA-uitkering;
 • Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt (= 35%-80% arbeidsongeschikt) of van wie verwacht wordt dat hij nog beter wordt, krijgt een WGA-uitkering;
 • Wie gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt, maar voor minder dan 35%, krijgt geen uitkering. In onze cao is echter afgesproken dat de werknemer dan wel een tegemoetkoming krijgt van de werkgever: tot het zevende jaar waarin hij of zij arbeidsongeschikt is, vult de werkgever het inkomen aan tot 85% van het salaris dat de werknemer had kunnen verdienen als hij of zij niet ziek was geworden. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Die staan in onze cao bij art. 4.28.

Hoe de wet in elkaar steekt, hebben we in dit schema uitgewerkt.

Actuele informatie over de WIA staat ook op deze websites:

 

Aanvullende verzekering SAVAMITT
In onze branche hebben we voor alle werknemers een verzekering afgesloten voor werknemers met een WGA-uitkering. Dat is geregeld via SAVAMITT. Dan krijgt de werknemer een aanvulling op zijn uitkering via deze verzekering. Meer informatie hierover staat op de website van Centraal Beheer over deze regeling.

 

Pensioenopbouw loopt door
Bij het pensioenfonds blijft de werknemer pensioen opbouwen alsof hij nog aan het werk was. Daarvoor hoeven de werknemer en werkgever geen pensioenpremie meer voor te betalen. Geef aan het pensioenfonds door dat uw werknemer (voor een deel) arbeidsongeschikt uit dienst gaat.


WIA-premie
De WIA is een werkgeversregeling. Dat wil zeggen: werkgevers betalen hiervoor premie, zodat er voor hun werknemers een uitkering is. Wie niet werkt, heeft geen recht op WIA. Een onderneming kan dit op twee manieren regelen.

 1. Via UWV

Meestal voert UWV de WIA-uitkering uit en komen de kosten voor rekening van de ondernemer. Hiervoor betaalt de ondernemer WIA-premie. Deze premie bestaat uit twee delen:

 • een vaste basispremie, en;
 • een gedifferentieerde premie.

De gedifferentieerde premie hangt van het risico. Zijn er veel werknemers arbeidsongeschikt geraakt? Dan is het risico groot dat werknemer een beroep moeten doen op een WIA-uitkering. Een onderneming betaalt dan meer gedifferentieerde premie dan een bedrijf met alleen maar gezonde werknemers.

 1. Zelf regelen

Een onderneming die het zelf regelt is een zogeheten ‘eigenrisicodrager’. De ondernemer betaalt:

 • een vaste basispremie, en;
 • de eerste tien jaar dat een werknemer een WGA-uitkering ontvangt (LAU, VVU en LGU, zie de uitleg in dit schema)

Verder zorgt de ondernemer ervoor de arbeidsongeschikte werknemer zijn verplichtingen nakomt op het gebied van re-integratie. Dit houdt onder meer in dat je scholing en sollicitatietrainingen aanbiedt en dat je zijn of haar sollicitatie-inspanningen controleert. Als hij of zij zich daar niet aan houdt, kun je minder of geen uitkering betalen. UWV controleert of de onderneming de wet goed uitvoert.

Wanneer kiest een bedrijf hiervoor? Dit is met name interessant voor werkgevers die een hoog risico hebben. Het risico dat een werkgever als eigenrisicodrager loopt om tien jaar lang zelf de WGA-uitkering te moeten betalen kun je particulier herverzekeren. Een verzekeringsadviseur kan hierover advies geven.

Voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte (ex-)werknemer maakt het overigens weinig verschil wat het bedrijf kiest. Was hij of zij in dienst bij een eigenrisicodrager, dan neemt UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over. Heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan krijgt hij of zij deze ook van UWV. De overheid betaalt dit vanuit de basispremie.

 

Werknemer met handicap weer aan de slag?
Het UWV stimuleert werkgevers om deze groep mensen in dienst te nemen:

 • oudere werknemers;
 • mensen die al langer werkloos zijn ;
 • mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • mensen met een langdurige ziekte, of;
 • mensen met een handicap.

Zij komen moeilijk aan een baan. Uit onderzoek blijkt dat zij vaak zeer gemotiveerd zijn.

 

Neemt u iemand met een uitkering in dienst?
Dan gelden er speciale regelingen en financiële voordelen, zoals premiekorting en mogelijk een vergoeding voor aanpassingen op de werkplek. Vraag eerst aan de werknemer of hij een uitkering heeft of heeft gehad. Of dat hij een langdurige ziekte of handicap heeft die hem belemmert bij het werk. Ook als u al iemand met een uitkering in dienst heeft, zijn er speciale regelingen en voordelen. Kijk op de website van UWV.

Hieronder noemen we een aantal van deze regelingen:

 • Proefplaatsing Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis);
 • Regelingen mobiliteitsbonus bij in dienst nemen werknemer;
 • Vergoeding voorzieningen werkgever;
 • Jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
 • Jonggehandicaptenkorting (Wajong) verrekenen;
 • Minder loon betalen (Wajong);
 • Aanvullende uitkeringen Overheid en Onderwijs;
 • Scholingsvoucher;
 • Plaatsingsfee voor intermediairs;
 • Premiekorting voor jongere werknemer.

 

Lees ook meer over de wetten die gaan over WIA en WGA:

Banenafspraak & Quotum
De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten: de verplichting om mensen met een ziekte of handicap op te nemen in het werkproces.

 

Participatiewet
Welke actieve rol heeft de werkgever in de Participatiewet?
Mijn nieuwe werknemer valt onder de Participatiewet.