Cao MITT 2020 / loontabellen 1 april 2020 t/m 31 december 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar).

Wat betekent een cao voor u?
Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand en biedt grote voordelen aan zowel werkgevers als werknemers. Blijkbaar zijn de partijen in staat hun tegenstrijdige belangen (de werkgever wil efficiënte bedrijfsvoering, de werknemer zekerheid en zeggenschap) ondergeschikt te maken aan het algemeen belang (continuering van de onderneming). Daarbij biedt de cao onzekerheidsreductie: inkomenszekerheid voor de werknemer, draagvlak en een meer voorspelbare loonkostenontwikkeling voor de werkgever.

Cao MITT 1 april 2020 tot en met 31 december 2020
Cao-partijen in de sector, te weten Modint enerzijds en FNV, CNV Vakmensen en De Unie anderzijds, hebben in juni 2020 een akkoord bereikt over een nieuwe cao MITT met een looptijd van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020.

Dit betekent dat de leden die onder de werkingssfeer van de cao MITT vallen met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd. Ook de leden van de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd. Klik op cao-akkoord voor de volledige afspraken.

In het cao-akkoord is als gevolg van de economische ontwikkelingen door het coronavirus geen structurele loonsverhoging opgenomen. Er geldt derhalve een nullijn, maar wel is een eenmalige uitkering overeengekomen van € 150 (bruto en bij voltijd) in de maand december 2020. Tevens zijn afspraken gemaakt over de laatste uitbetaling van de RAM-premie (1,4% in november 2020), de invoering van een nieuw dispensatiebeleid, continuering van de werkgeversbijdrage (0,3%) aan het Sociaal Fonds MITT in 2021 en aanpassing van het pensioenreglement als gevolg van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof.

De loontabellen 01-04-2020 tot en met 31-12-2020 voor de cao MITT vindt u hier.

Vragen?
Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Ondernemersservice op 088-8100 910 of per email: info@vakraadmitt.nl.