Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Akkoord CAO MITT 2019-2020 / Loontabellen 2019 en 2020 bekend

Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie zijn een nieuwe cao MITT overeengekomen met een looptijd van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2020. Dit betekent dat de leden die onder de werkingssfeer van de cao MITT vallen met het onderhandelingsresultaat hebben ingestemd. Ook de leden van de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben ingestemd. Met dit akkoord stijgen per 1 juli 2019 de lonen met 3%. Voor de overige afspraken vindt u hier het onderhandelingsresultaat.

Het cao-akkoord biedt de mogelijkheid om dispensatie te vragen van de overeengekomen structurele loonsverhogingen. Een verzoek daartoe dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind augustus 2019 ingediend te worden bij de Vakraad MITT (info@vakraadmitt.nl).
U dient uw werknemers te informeren dat u een dergelijk verzoek heeft ingediend bij de Vakraad MITT.
Voor de situaties waarin en de voorwaarden waaraan een verzoek dient te voldoen neemt u contact op met Ondernemersservice op 088-8100 910.