Interview Ten Cate inzake RI&E

Eerder dit jaar heeft de Vakraad een interview gehouden bij TenCate Protective Fabrics. U krijgt een inkijkje wat er allemaal bij een RI&E komt kijken en waarom de RI&E van belang is voor uw bedrijf. Het interview leest u hier. Voor de RI&E kunt u een mail sturen naar rie@modint.nl.

Lees meer

Cao MITT 2020 / loontabellen 1 april 2020 t/m 31 december 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar). Wat betekent een cao voor u?Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand…

Lees meer

Cao MITT 2020

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst en wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar). Wat betekent een cao voor u?Een cao komt zonder overheidsbemoeienis tot stand…

Lees meer

Bericht van ministerie SZW: Inspectie in de branche

Op verzoek van de inspectie SZW deelt de Vakraad MITT bijgaande brief waarin de Inspectie SZW aangeeft met diverse bedrijven en instellingen contact te zullen opnemen en soms inspecties uit te gaan voeren met betrekking tot psychosociale arbeidsbelasting als gevolg van discriminatie op de werkvloer. Wij verzoeken u de brief goed door te lezen. Niet…

Lees meer

Ouderschapsverlof deels doorbetaald

Ouders krijgen vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof voor een deel doorbetaald. Het kabinet wil het daarmee aantrekkelijker maken voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. De negen weken ouderschapsverlof dienen wel opgenomen te worden in het eerste levensjaar van het kind. In totaal kunnen ouders een half jaar verlof opnemen…

Lees meer

Cao onderhandelingen MITT opgeschort

Cao-partijen in de MITT zijn helaas niet tot een cao-akkoord gekomen en hebben besloten de cao-onderhandelingen op te schorten. De recente economische ontwikkelingen als gevolg van COVID-19 (Corona) hebben een enorme weerslag op een groot deel van de sector. Hierdoor is een bijzondere en onvoorziene situatie ontstaan, die ertoe geleid heeft dat het overeengekomen onderhandelingsresultaat…

Lees meer

Meedenksessie Eigenrisicodragerschap

Elke werkgever kan te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid. Blijkt deze langdurigte zijn? Na 104 weken is er eventueel recht op een WGA-uitkering. WGA staat voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten en is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de dekking van de eerste 10 jaar aan WGA-uitkeringslasten kunnen werkgevers kiezen voor…

Lees meer

Nieuwe werkwijze SBB vergroot kansen MBO-studenten

De nieuwe cao-tekst van de cao MITT 2019-2020 is ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De cao is aangemeld voor Algemeen Verbindend Verklaring. De cao-tekst is na deze procedure definitief en kan als gevolg hiervan nog wijzigingen ondergaan. De cao MITT 2019-2020 vindt u hier Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen…

Lees meer

Wat maak jij er van?

De juiste mensen voor de juiste functies, ook binnen onze branche, is en blijft een belangrijk aandachtspunt. Om die reden heeft de MITT-branche een website ontwikkeld voor leren en werken in de mode-, interieur-, tapijt- en textielbranche”: www.watmaakjijervan.nl. Via deze website wordt uitgebreid voorlichting gegeven aan leerlingen, studenten en (potentiële) werknemers  over opleidingen, leren en werken…

Lees meer