Leren, maken en innoveren in de MITT

MODE    INTERIEUR    TAPIJT    TEXTIEL

Dispensatie

Een werkgever of een werknemer kan dispensatie vragen van de toepassing van een of meer bepalingen van deze cao. Een werkgever kan dat alleen op een van de volgende gronden: gelijkwaardige eigen regeling, nieuwe werkgever of overige bijzondere omstandigheden. Een werknemer kan dat alleen als hij gemoedsbezwaarde is. Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij het bestuur van SAVAMITT (Postbus 762, 3700 AT Zeist). Het bestuur van SAVAMITT is bevoegd om te beslissen op dispensatieverzoeken. De procedure, bevoegdheden, werkwijze en gronden waarop dispensatie kan worden verleend zijn vastgelegd in het reglement Dispensatie. Dit reglement maakt deel uit van de cao.

 

De werknemer die van de vorige cao was gedispenseerd omdat hij toen gemoedsbezwaarde was, is ook van alle bepalingen van deze cao gedispenseerd indien en zolang de werknemer nog steeds vanwege die gemoedsbezwaren door de Sociale Verzekeringsbank is ontheven van de verplichtingen op grond van de WIA. Deze werknemer hoeft het bestuur van SAVAMITT dus niet opnieuw om dispensatie te vragen. Het reglement Dispensatie is van toepassing op de dispensatie van deze cao.