Dit verandert er voor jou als werkgever in 2023

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe wet- en regelgeving. Wat verandert er precies voor jou als werkgever in 2023? Wij zetten het hieronder voor je op een rij. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor jou klaar!

 1. Verhoging wettelijk minimumloon
  Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Dat heeft gevolgen voor het hele loongebouw, want voor het wettelijke indexeringssysteem stijgen alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, zoals WW, ZW en WIA mee. Die verhoging werkt ook door in de maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW. Deze gaat in 2023 van € 59.704 naar € 66.956.
 2. Transitievergoeding omhoog
  Vanaf 1 januari 2023 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.
 3. Wajong 
  In de Wajong staat voortaan dat WSW-arbeid buiten beschouwing blijft bij de beoordeling of een werknemer met een Wajong-uitkering meer dan 75% van zijn maatmaninkomen verdient.
 4. Waadi en Wet AVV
  Komt er bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een aangifte binnen over het in strijd handelen met de voorschriften van de Waadi of de Wet AVV? Dan stelt de NLA een onderzoek in. Die bevindingen worden vastgelegd in een verslag. Zijn de geanonimiseerde gegevens herleidbaar tot een werknemer? Dan kunnen deze (herleidbare) gegevens vanaf nu alleen worden opgenomen als deze de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemer geen schade toedoen.
 5. AOW-leeftijd omhoog
  De AOW-leeftijd stijgt  naar 66 jaar en 10 maanden.
 6. Collectieve korting collectieve zorgverzekering
  De kortingen op collectieve zorgverzekeringen, die sommige werkgevers afspreken met zorgverzekeraars, worden afgeschaft.
 7. Onbelaste reisvergoeding omhoog
  De onbelaste reisvergoeding gaat omhoog van € 0,19 naar  € 0,21 per kilometer.
 8. Thuiswerkvergoeding omhoog
  De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt van € 2 naar € 2,15.
 9. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 
  Met de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten wordt het mogelijk gemaakt om – buiten de privaatrechtelijke route om – een financiële tegemoetkoming te geven aan slachtoffers met een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte. De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt € 22.839. De regeling geldt zowel voor (voormalige) werknemers als voor (voormalige) zzp’ers en wordt uitgevoerd door de SVB.
 10. Nieuwe ARIE-regeling 
  Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken. Voor de bedrijven waar het verhoogde risico binnen het terrein van het bedrijf blijft, geldt dat ze een Aanvullende voorschriften Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) moeten maken. Vanaf nu is een nieuwe ARIE-regeling van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken onder deze regeling vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten voldoen.
 11. Aanpassing Werkkostenregeling 
  De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat tijdelijk omhoog tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.
 12. De 30%-procentregeling
  In het eerste loontijdvak van dit kalenderjaar moeten werkgevers kiezen of zij de extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (op declaratiebasis) of op basis van de 30-procentregeling. Die keuze geldt voor het hele kalenderjaar.
 13. Verlaging tarief 1e schijf inkomstenbelasting
  De eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat (extra) omlaag, namelijk naar 36,93% (2022: 37,07%). De eerste schijf loopt in 2023 tot € 73.031.
 14. Verhogen van de arbeidskorting
  Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf nu jaarlijks verhogen. De maximale verhoging van de arbeidskorting in 2023 bedraagt ruim € 500 netto op jaarbasis. Dit maximale netto voordeel van de extra verhoging wordt bereikt bij een inkomen rond € 37.000. Bij een lager respectievelijk hoger inkomen is het netto voordeel kleiner. Bij een arbeidsinkomen van € 115.000 is de arbeidskorting in 2023 nul.
 15. Breed offensief
  In 2023 worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van hebben:
  • Werkgevers kunnen op eigen initiatief bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren.
  • Lokale regels waardoor in sommige situaties, bijvoorbeeld bij contracten van ≤ 12 uur, geen LKS wordt verstrekt, worden afgeschaft.
  • Gemeenten moeten (duidelijke) regels opstellen over het toekennen en uitvoeren van voorzieningen als jobcoaching en proefplaatsing.
 16. Oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets
  Per 1 juli wordt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer (RIV-toets) door het UWV. Hierdoor krijgen werkgevers niet langer een loonsanctie als de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komt dan de bedrijfsarts.
 17. Verkorting loondoorbetalingsperiode zieke AOW’ers
  Per 1 juli gaat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers  terug van 13 naar 6 weken. Hetzelfde geldt voor het recht op een Ziektewetuitkering en het opzegverbod bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op deze datum al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli ontstaan, gaat de termijn van zes weken gelden.
 1. Verhoging wettelijk minimumloon
  Het minimumloon stijgt met 10,15 procent. Dat heeft gevolgen voor het hele loongebouw, want voor het wettelijke indexeringssysteem stijgen alle aan het minimumloon gekoppelde regelingen, zoals WW, ZW en WIA mee. Die verhoging werkt ook door in de maximumpremiegrondslag voor de werknemersverzekeringen en de ZVW. Deze gaat in 2023 van € 59.704 naar € 66.956.
 2. Transitievergoeding omhoog
  Vanaf 1 januari 2023 wordt de maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000. Als het jaarsalaris hoger is dan € 89.000, bedraagt de transitievergoeding maximaal één bruto jaarsalaris.
 3. Wajong 
  In de Wajong staat voortaan dat WSW-arbeid buiten beschouwing blijft bij de beoordeling of een werknemer met een Wajong-uitkering meer dan 75% van zijn maatmaninkomen verdient.
 4. Waadi en Wet AVV
  Komt er bij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) een aangifte binnen over het in strijd handelen met de voorschriften van de Waadi of de Wet AVV? Dan stelt de NLA een onderzoek in. Die bevindingen worden vastgelegd in een verslag. Zijn de geanonimiseerde gegevens herleidbaar tot een werknemer? Dan kunnen deze (herleidbare) gegevens vanaf nu alleen worden opgenomen als deze de persoonlijke levenssfeer van de betrokken werknemer geen schade toedoen.
 5. AOW-leeftijd omhoog
  De AOW-leeftijd stijgt  naar 66 jaar en 10 maanden.
 6. Collectieve korting collectieve zorgverzekering
  De kortingen op collectieve zorgverzekeringen, die sommige werkgevers afspreken met zorgverzekeraars, worden afgeschaft.
 7. Onbelaste reisvergoeding omhoog
  De onbelaste reisvergoeding gaat omhoog van € 0,19 naar  € 0,21 per kilometer.
 8. Thuiswerkvergoeding omhoog
  De fiscale vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding stijgt van € 2 naar € 2,15.
 9. Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten 
  Met de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten wordt het mogelijk gemaakt om – buiten de privaatrechtelijke route om – een financiële tegemoetkoming te geven aan slachtoffers met een ernstige stoffengerelateerde beroepsziekte. De hoogte van deze tegemoetkoming bedraagt € 22.839. De regeling geldt zowel voor (voormalige) werknemers als voor (voormalige) zzp’ers en wordt uitgevoerd door de SVB.
 10. Nieuwe ARIE-regeling 
  Bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, moeten specifieke maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen voor de werknemers, de omwonenden en het milieu te beperken. Voor de bedrijven waar het verhoogde risico binnen het terrein van het bedrijf blijft, geldt dat ze een Aanvullende voorschriften Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) moeten maken. Vanaf nu is een nieuwe ARIE-regeling van kracht. Daardoor zullen meer bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken onder deze regeling vallen en aan de ARIE-verplichtingen moeten voldoen.
 11. Aanpassing Werkkostenregeling 
  De vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) gaat tijdelijk omhoog tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Voor het meerdere geldt een vrije ruimte van 1,18%.
 12. De 30%-procentregeling
  In het eerste loontijdvak van dit kalenderjaar moeten werkgevers kiezen of zij de extraterritoriale kosten (huisvestingskosten en levensonderhoud) vergoeden op basis van werkelijke kosten (op declaratiebasis) of op basis van de 30-procentregeling. Die keuze geldt voor het hele kalenderjaar.
 13. Verlaging tarief 1e schijf inkomstenbelasting
  De eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat (extra) omlaag, namelijk naar 36,93% (2022: 37,07%). De eerste schijf loopt in 2023 tot € 73.031.
 14. Verhogen van de arbeidskorting
  Het kabinet wil de arbeidskorting vanaf nu jaarlijks verhogen. De maximale verhoging van de arbeidskorting in 2023 bedraagt ruim € 500 netto op jaarbasis. Dit maximale netto voordeel van de extra verhoging wordt bereikt bij een inkomen rond € 37.000. Bij een lager respectievelijk hoger inkomen is het netto voordeel kleiner. Bij een arbeidsinkomen van € 115.000 is de arbeidskorting in 2023 nul.
 15. Breed offensief
  In 2023 worden er een aantal verbeteringen doorgevoerd waar zowel inclusieve werkgevers als mensen met een ondersteuningsbehoefte profijt van hebben:
  • Werkgevers kunnen op eigen initiatief bij de gemeente loonkostensubsidie (LKS) aanvragen, waarop gemeenten een objectieve toetsing moeten uitvoeren.
  • Lokale regels waardoor in sommige situaties, bijvoorbeeld bij contracten van ≤ 12 uur, geen LKS wordt verstrekt, worden afgeschaft.
  • Gemeenten moeten (duidelijke) regels opstellen over het toekennen en uitvoeren van voorzieningen als jobcoaching en proefplaatsing.
 16. Oordeel bedrijfsarts leidend bij RIV-toets
  Per 1 juli wordt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend bij de toets op de re-integratie-inspanningen voor een langdurig zieke werknemer (RIV-toets) door het UWV. Hierdoor krijgen werkgevers niet langer een loonsanctie als de verzekeringsarts van het UWV tot een ander oordeel komt dan de bedrijfsarts.
 17. Verkorting loondoorbetalingsperiode zieke AOW’ers
  Per 1 juli gaat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor AOW-gerechtigde werknemers  terug van 13 naar 6 weken. Hetzelfde geldt voor het recht op een Ziektewetuitkering en het opzegverbod bij ziekte. Voor AOW-gerechtigde werknemers die op deze datum al ziek zijn, blijft de termijn van dertien weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli ontstaan, gaat de termijn van zes weken gelden.

Download het hele document hier

Bron: awvn.nl (Algemene Werkgeversvereniging Nederland)