Cao MITT 2023 definitief!!!

Cao-partijen in de sector MITT hebben een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao MITT.
De cao kent een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Het volledige onderhandelingsakkoord is als bijlage toegevoegd.

De belangrijkste afspraken van het onderhandelingsakkoord zijn:

 • De schaallonen (min-max) en de verdiende uurlonen worden als volgt verhoogd:
  –   Per 1-1-2023 met 6,0%
  –   Per 1-4-2023 met 1,0%. 
 • Eventueel betaalde voorschotten zijn onderdeel van de gemaakte afspraken.
 • Invoering van de generatiepactregeling. Cao-partijen zijn een 80-85-100-regeling overeengekomen, oftewel 80% werken, 85% loon en 100% pensioenopbouw. Aan de regeling zijn nadere voorwaarden verbonden.
 • Afschaffing van de jeugdlonen voor 20-jarigen.
 • De stuklonen voor thuiswerkers (artikel 4.13 cao MITT 2022) komt te vervallen.
 • Aanpassing van het artikel over nevenwerkzaamheden (artikel 2.11 cao MITT 2022).
 • De artikelen over de cao à la carte zijn aangepast, ten behoeve van vereenvoudiging en maximale ruimte voor bedrijfsspecifieke regeling.

Generatiepactregeling
Cao-partijen zijn een 80-85-100-regeling overeengekomen. Dat houdt in dat een werknemer 80% gaat werken, 85% loon ontvangt en 100% pensioenopbouw behoudt. De regeling is beschikbaar voor de werknemer die:

 • minder dan 5 jaar heeft te gaan tot zijn/haar AOW-gerechtigde leeftijd;
 • minimaal 10 jaar voorafgaand aan het ingaan van de regeling onafgebroken in dienst is bij één van de werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de cao MITT;
 • is ingeschaald in de functiegroep 1 tot en met 8 van de cao MITT.

Na gebruikmaking van de generatiepactregeling blijft werknemer minimaal 28 uur per week werken en komen eventuele aanspraken van de werknemer op leeftijdsvakantie en de eventuele dag in verband met werken in ploegendienst te vervallen. De regeling is nader uitgewerkt in het Reglement generatiepact waarin een hardheidsclausule is opgenomen. 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de laatste details van de regeling. Zodra deze gereed is, wordt de regeling op www.mitt.nl gepubliceerd. Dat geldt ook voor het cao-boekje.