Dit betekent een vertrouwenspersoon voor jouw organisatie

Voor jou als werkgever is het essentieel om een veilige werkomgeving te waarborgen. Dat bereik je door onder meer een vertrouwenspersoon aan te stellen. Hiermee voldoe je niet alleen aan jouw wettelijke verplichting, maar toon je ook aan dat jij proactief maatregelen neemt tegen ongewenst gedrag en streeft naar een veilige werkomgeving voor al je medewerkers.

Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer rondom de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Heb jij tien of meer werknemers in dienst? Dan ben jij volgens dit wetsvoorstel verplicht om een interne of externe vertrouwenspersoon aan te wijzen. Deze persoon begeleidt en adviseert werknemers en verwijst deze indien nodig door naar professionele hulpverlening.

Knelpunten in beleidsuitvoering
De vertrouwenspersoon signaleert tevens knelpunten in beleidsuitvoering en adviseert de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit advies is niet vrijblijvend; de werkgever moet de vertrouwenspersoon zo snel mogelijk informeren over de beslissingen met betrekking tot het advies en indien nodig uitleggen waarom ervan wordt afgeweken. Het wetsvoorstel vereist tot slot dat de vertrouwenspersoon jaarlijks verslag uitbrengt over zijn bevindingen aan de werkgever, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Dit resulteert in een helder takenpakket waarbij de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging actief betrokken wordt.

Is er nog geen externe vertrouwenspersoon aangesteld in je organisatie? MITT kan hierbij helpen. Aangesloten organisaties kunnen via de mantelovereenkomst van MITT een vertrouwenspersoon inschakelen en inregelen in de eigen organisatie. MITT werkt met gecertificeerde en geaccrediteerde externe vertrouwenspersonen. Neem voor meer informatie contact op met info@mitt.nl

Vertrouwenspersoon MITT
Sinds 2022 heeft de MITT afspraken in de cao opgenomen over de vertrouwenspersoon. In artikel 5.20 cao staat dat iedere werknemer of werkgever die te maken heeft met ongewenste omgangsvormen op het werk voor advies en hulp contact op kan nemen met een vertrouwenspersoon van de MITT. Dit kan anoniem. Onder ongewenste omgangsvormen vallen diverse vormen van gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, agressie en geweld, die helaas in elke werkomgeving kunnen voorkomen.

De vertrouwenspersoon van de MITT staat klaar om – eventueel volledig anoniem – hulp te bieden aan iedereen die met ongewenst gedrag te maken heeft. De vertrouwenspersoon kan worden ingeroepen wanneer bedrijven niet beschikken over een eigen interne of externe vertrouwenspersoon, of wanneer de geboden route niet tot de gewenste uitkomst leidt. Zowel werkgevers als werknemers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de MITT. Bel met de MITT (088 8100 910) of direct met Thaeles (077 – 465 0785).


Klachtencommissie
Naast een vertrouwenspersoon heeft MITT ook een Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen. Na tussenkomst van de vertrouwenspersoon kunnen betrokkenen ervoor kiezen om een formele klacht in te dienen bij deze commissie, waarbij de focus ligt op het waarborgen van een veilige werkomgeving voor iedereen. Deze commissie, opgericht door de cao-partijen, behandelt de klacht zorgvuldig.

Ga effectief om met ongewenst gedrag
Met de implementatie van de vertrouwenspersoon en de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen biedt de MITT concrete stappen om effectief om te gaan met ongewenst gedrag op de werkvloer en een positieve en inclusieve werkomgeving te bevorderen.

Heb je vragen? Neem dan vooral contact op met info@mitt.nl

Wil je in contact komen met de Vertrouwenspersoon van de MITT? Dan kun je direct bellen met Thaeles via 077 – 465 0785.