Het minimumloon en ploegentoeslagen

Let op: per 1 juli 2024 gaat het minimumloon met 1,2 procent omhoog. Ook wordt het daarnaast nog geïndexeerd. De spoedwet die daarvoor nodig is, is recent naar de Tweede Kamer gestuurd.

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) bepaalt dat werknemers recht hebben op een minimumbeloning, het zogenaamde wettelijk minimumloon. Elementen die meetellen bij het bepalen of er aan het minimumloon voldaan wordt, omvatten (basis)loon, ploegentoeslagen, vergoedingen voor meerwerk of overwerk, en diverse andere toeslagen. Opmerkelijk is echter dat bij het beoordelen van verzoeken tot algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zich beperkt tot het overwegen van het basisuurloon. Als dit basisuurloon lager uitvalt dan het minimumuurloon, moet het naar het niveau van het WML worden aangepast.

Ploegentoeslag
De ploegentoeslag wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet meegenomen in het minimumloon omdat deze toeslag bedoeld is als extra beloning voor werknemers die onregelmatige uren draaien of op momenten werken waarop de meeste mensen niet werken. Het omleiden van de toeslag om het basisloon aan te vullen, betekent feitelijk dat er minder compensatie geboden wordt voor het werken op onregelmatige uren. Bovendien creëert dit in ondernemingen waar niet alle werknemers in ploegen werken een ongelijkheid. Werknemers zonder toeslag zien hun basisuurloon aangevuld tot het WML-niveau, terwijl dit niet het geval is voor werknemers met een toeslag.

AVV-verzoeken
Wanneer het basisuurloon lager uitvalt dan het minimumuurloon, is het noodzakelijk om het aan te passen naar het niveau van het WML. Deze voorwaarde heeft directe gevolgen voor AVV-verzoeken, waarbij het ministerie AVV zal afwijzen als het basisuurloon onder het minimumuurloon ligt. Hierdoor moeten cao-partijen hun basisuurloon aanpassen om een algemene verbindendverklaring te verkrijgen.

Cao MITT
Voor de cao MITT heeft dit geen gevolgen omdat de loonschalen (zonder ploegentoeslag) boven het wettelijk minimumuurloon zitten. MITT wil eerlijke arbeidsvoorwaarden waarborgen en een sector breed kader creëren dat recht doet aan de inzet van werknemers. Binnen onze sector is de ploegentoeslag nog een extra beloning voor werknemers en geen onderdeel van het basisuurloon.

NB: In het bovenstaande is ingegaan op de ploegentoeslag. Hetzelfde geldt voor andere beloningselementen die in het loonbegrip van de WML zijn begrepen, zoals bijvoorbeeld de overwerktoeslag.