Privacy Policy MITT

MITT is een verzamelnaam voor de vier samenwerkende organisaties in de Mode-, Interieur-, Tapijten Textielindustrie: - Stichting Vakraad MITT - Stichting Opleidingsfonds MITT - Stichting Sociaal Fonds MITT - Stichting Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid MITT In deze privacy policy vertellen wij je hoe deze organisaties omgaan met persoonsgegevens. Onderaan dit document vind je de contactgegevens van de organisaties. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MITT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: - Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy; - De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; - Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens; - Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; - Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; - Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren. MITT is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van bedrijven in onze branche

Persoonsgegevens van contactpersonen bij bedrijven die vallen binnen de MITT-branche worden door MITT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): - om de juiste persoon binnen het bedrijf te kunnen informeren over de activiteiten en nieuwsberichten van MITT; - om met je in contact te kunnen treden en te reageren op door jouw gestelde vragen; - voor het uitnodigen voor evenementen of activiteiten; - voor het verbeteren van de dienstverlening van MITT; - voor het naleven van wettelijke verplichtingen; - voor administratieve doeleinden. De MITT-organisaties verwerken deze gegevens omdat zij daarbij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk om de doelstellingen van de MITT-organisaties, opgelegd vanuit de cao-partners, te kunnen behalen. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MITT de volgende persoonsgegevens van jou verwerken: - NAW-gegevens - (Zakelijk) telefoonnummer; - (Zakelijk) E-mailadres; - Geslacht; - Geboortedatum; Deze persoonsgegevens worden door MITT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en), zolang u contactpersoon bent bij het bedrijf in de MITT-branche.

 

Verwerking van persoonsgegevens bezoekers

Alle organisaties binnen MITT zijn gevestigd in het bedrijfspand aan de Arnhemse Bovenweg 100 te Zeist. Bezoek je dit pand, dan noteren wij je naam en geslacht. Zo weten we wie er zich in ons pand bevinden. Daar hebben wij een gerechtvaardigd belang bij. Dat is namelijk belangrijk in geval van calamiteiten. Ook kunnen wij je informeren over gevonden voorwerpen of achteraf vragen stellen over je ervaring met het bezoek aan ons pand. We bewaren deze gegevens maximaal vier weken. Daarnaast is er in ons pand sprake van cameratoezicht. Het doel daarvan is: - Vergroten van de veiligheid van personeel, bezoekers en ter voorkoming en opsporing van onder andere fraude, diefstal en vernielingen in en rondom ons bedrijfspand. Ook hiervoor is de grondslag ons gerechtvaardigd belang om jouw en onze veiligheid te waarborgen en jouw en onze spullen te bewaken. Deze camerabeelden worden door MITT opgeslagen gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of de beelden ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

 

Cookies

Om te zorgen dat onze website goed wordt weergegeven en jij daardoor gemakkelijk op onze website kan surfen, maken we gebruik van technisch noodzakelijke cookies. De cookies onthouden bijvoorbeeld een bepaalde indeling of instelling die jij zelf gemaakt hebt. Zo gebruiken wij cookies voor: - het opslaan van voorkeuren, zoals locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc. - het uitlezen van jouw browserinstellingen om onze websites optimaal op jouw beeldscherm te kunnen weergeven; - het opsporen van misbruik van onze websites en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren; - het gelijkmatig belasten van de websites, waardoor de sites bereikbaar blijven; - het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat jij die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren; - het onthouden van informatie die jij zelf invult op een pagina van een website, zodat jij niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen; - het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als jij veel gegevens moet invullen; - het mogelijk maken om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. Via onze website www.vakraadmitt.nl en www.watmaakjijervan.nl worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: - Het verzorgen van ons secretariaat (dit is ondergebracht bij branchevereniging Modint); - Het verzorgen van onze websites; - Het verzorgen van de (financiële) administratie; - Het verzenden van nieuwsbrieven, uitnodigingen en enquêtes. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Bewaartermijn

MITT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; - Alle personen die namens MITT van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; - We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; - We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; - Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; - We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

 

Rechten omtrent jouw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via vakraadmitt@modint.nl. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via vakraadmitt@modint.nl.

 

Contactgegevens

Alle organisaties die vallen onder MITT zijn gevestigd in hetzelfde bedrijfspand en bereikbaar via dezelfde contactgegevens: Arnhemse Bovenweg 100 3708 AG te Zeist 088 – 8100 910 vakraadmitt@modint.nl