Veelgestelde vragen

 1. Is de AOVP verplicht voor alle werkgevers en werknemers? 
  In de cao Aanvullende Voorzieningen bij Arbeidsongeschiktheid voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (cao SAVAMITT) is opgenomen dat met Centraal Beheer een verzekering met een uitgebreide collectieve dekking van het WGA-hiaat is afgesloten. De verzekering is verplicht voor alle werkgevers en werknemers voor wie deze cao geldt. 
 2. Welk soort verzekering is dit? 
  Wordt een werknemer arbeidsongeschikt? Dan ontvangt hij in bepaalde gevallen na 104 weken ziekte een WIA-uitkering van het UWV. De werkgever dient een aanvulling op die uitkering te verzekeren, dit kan met de collectieve Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor uw Personeel. Dit is een schadeverzekering. 
 3. Wie is verzekerd? 
  De werkgever verzekert alle werknemers waarvoor werknemerspremies wordt afgedragen.  Dit geldt ook voor werknemers met een tijdelijk contract. Uitzonderingen staan vermeld in de voorwaarden van Centraal Beheer.  
 4. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? 
  De werkgever dient Centraal Beheer zo snel mogelijk te laten weten wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is. Ook nieuwe werknemers moeten zo snel mogelijk bij Centraal Beheer aangemeld worden. De werkgever moet samen met de zieke werknemer er alles aan doen om te zorgen dat de werknemer weer aan het werk kan.  
 5. Wat als de werkgever of werknemer niet aan deze verzekering wil deelnemen? 
  De werkgever of een werknemer kan dispensatie vragen.  

Een werkgever kan dat alleen op een van de volgende gronden: gelijkwaardige eigen regeling, nieuwe werkgever of overige bijzondere omstandigheden. Hiervoor dient het dispensatieformulier gebruikt te worden die te vinden is op https://mitt.nl/savamitt/.

Het is voor werknemers niet mogelijk om door middel van een afstandsverklaring van de verzekering af te zien. Dat kan alleen indien werknemers dispensatie bij SAVAMITT hebben aangevraagd op grond van het hebben van gemoedsbezwaren en door de Sociale Verzekeringsbank zijn ontheven van de verplichtingen op grond van de WIA. 

Meer informatie hierover is te vinden in de cao SAVAMITT en het reglement op www.mitt.nl/savamitt/.  

Een dispensatieverzoek wordt schriftelijk of per e-mail ingediend bij het bestuur van SAVAMITT (Postbus 762, 3700 AT Zeist).