Ministerie van SZW onderzoekt sector op arbeidsdiscriminatie

3 februari 2020 By Simone Van der Heijdt

03-02-2020 | Onlangs verscheen het jaarplan van de Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (voorheen arbeidsinspectie). Daarin worden de sectoren en onderwerpen aangestipt die extra aandacht krijgen op naleving van de Arbeidsomstandighedenwet met het doel dat arbeidsrisico’s beter beheerd worden en arbeidongevallen zoveel mogelijk worden voorkomen. De inspectie SZW zet zich al jaren in voor Eerlijk, Veilig en Gezond werk. Dit doen zij door het herstellen van de balans tussen ongevalsonderzoeken, klachten en meldingen en preventieve inspecties. Het aantal inspecteurs en rechercheurs konden uitgebreid worden vanwege het regeerakkoord. De extra capaciteit zal lijden tot meer (inspectie)bezoeken.

In het jaarplan is aangekondigd dat o.a. de sector MITT inspecties kan verwachten. De aandacht gaat uit naar arbeidsuitbuiting, cao-naleving en fraude, arbeids(markt)discriminatie en psychosociale arbeidsbelasting (PSA), gevaarlijke stoffen en asbest. Deze onderwerpen horen aan bod te komen bij de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Een aantal (verplichte) maatregelen zijn bijvoorbeeld een onderzoek doen naar PSA door bijvoorbeeld een medewerkerstevredenheidsonderzoek, het aanstellen van een vertrouwenspersoon en beleid maken voor ongewenste omgangsvormen. Als er door de Inspectie geconstateerd wordt dat de regels niet nageleefd worden, wordt het bedrijf in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen. Nadien zal er gehandhaafd worden door middel van waarschuwingen, boetes, dwangsommen en in het uiterste geval stilleggingen. Bij het ontbreken van een dergelijk rapport en plan van aanpak kan de boete al oplopen tot € 7.500,-.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ondernemersservice op 088-8100 910 of per email: info@vakraadmitt.nl